INYANGA YOMSEBENZI

August 2022

Yenza umahluko kuluntu lwethu kule Nyanga yeMishini. Kwinyanga ka-Agasti, siqokelela izixhobo ezitsha zesikolo  kubafundi baseSunset Park Elementary School.

  • iikhrayoni

  • iipensile ezinemibala  

  • iipensile  

  • iincwadi zamanqaku  

  • ukucoceka  zosula

Shiya iimpahla zesikolo kwiDesika ePhambili kwiMyuziyam ngoku ekupheleni kuka-Agasti.  

Zisa umnikelo we-$5 yokwamkelwa kwiMyuziyam. Eli lithuba elifanelekileyo lokuba amalungu ethu eze nomhlobo kunye!

IMyuziyam yaBantwana yaseWilmington
116 Orange St. Wilmington NC 28401

Accepting:

  • Juice boxes & small plastic water bottles

  • Individually wrapped snacks 

  • New child size blankets

  • Printer Paper

Iminikelo yemali nayo yamkelwa.
Ngolwazi oluthe vetshe ngeNyanga yobuThunywa, nceda uqhagamshelane noAndrea Davis adavis@playwilmington.org

2022 Mission month tv slide and web (1).png
2022 Mission month tv slide and web (2).png